Search
Close this search box.

Politica Rinf Outsourcing Solutions SRL privind avertizarile de integritate

May 22, 2024

1. Introducere

Politica RINF OUTSOURCING SOLUTIONS SRL privind avertizările de integritate (în continuare “Politica”) este o politică internă a companiei RINF TECH OUTSOURCING SOLUTIONS SRL (în continuare “Rinf Tech” sau „Societatea”), ce creează cadrul general pentru formularea, introducerea și soluționarea avertizărilor de integritate în baza Legii 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1218 din 19 Decembrie 2022, în scopul garantării drepturilor avertizorilor de integritate și soluționării raportărilor într-un mod transparent, echitabil și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2. Definitii

În această Politică, următorii termeni au următorul de înțeles:

i. „Politica” – Această politică internă privind avertizările de integritate, în forma în care se va găsi în vigoare la orice moment, cu modificările și amendamentele aferente;

ii. „Legea Avertizorilor”/”Legea 361/2022″ – Legea 361/ 2022 privind protecția avertizorilor în interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1218 din 19 Decembrie 2022;

iii. „Încălcări ale Legii” – următoatoarele fapte în legătură cu activitatea Rinf Tech:

 • Fapte care constau într-o acţiune sau inacţiune care constituie nerespectări ale dispoziţiilor legale, care privesc domenii cum ar fi:
  • achiziţiile publice;
  • serviciile, produsele şi pieţele financiare, precum şi prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului;
  • siguranţa şi conformitatea produselor;
  • siguranţa transportului; protecţia mediului;
  • protecţia radiologică şi siguranţa nucleară;
  • siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, sănătatea şi bunăstarea animalelor;
  • sănătatea publică;
  • protecţia consumatorilor;
  • protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal şi a securităţii reţelelor şi sistemelor informatice, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea Avertizorilor.
 • Încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menţionate la art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene;
 • Încălcări referitoare la piaţa internă, menţionate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurenţă şi de ajutoare de stat, precum şi încălcări referitoare la piaţa internă în ceea ce priveşte actele care încalcă normele privind impozitarea societăţilor sau mecanismele al căror scop este obţinerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăţilor, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;

 

iv. „Informații referitoare la Încălcări ale Legii” – informaţii, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potenţiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Rinf Tech, precum şi informaţiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;

v. „Avertizor de Integritate” – persoana fizică care efectuează o raportare sau o divulgare publică cu privire la o încălcare a legii în conformitate cu prevederile Legii Avertizorilor și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. În categoria acestor persoane intră, cel puţin, următoarele: a) lucrătorii; b) persoanele care desfășoară o activitate independentă; c) acţionarii şi persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rinf Tech, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administraţie, precum şi voluntarii şi stagiarii remuneraţi sau neremuneraţi; d) orice persoană care lucrează sub supravegherea şi conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanţilor şi a furnizorilor acesteia. Avertizori de integritate sunt și persoanele fizice ale căror raporturi de muncă cu Rinf Tech nu au început încă şi care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informaţii privind încălcări ale legii obţinute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă a încetat;

vi. „Raportare” – comunicarea orală sau scrisă de informaţii, potrivit modalităţilor prevăzute la art. 5 alin. (4) din Legea Avertizorilor, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii ;

vii. „Raportare Internă” – comunicarea orală sau scrisă de informaţii referitoare la încălcări ale legii din cadrul Rinf Tech. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziţie de Rinf Tech pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;

viii. „Platforma de Raportare” – canalul de raportare implementat și operat de Rinf Tech în conformitate cu prevederile Legii Avertizorului, disponibil pe pagina de internet rinf.wibso.ro , ce permite formularea de Raportări nominale sau anonime. Platforma de Raportare este operată de un furnizor terț specializat, disponibilă 24/7 și operează în mod automat registrul de evidență al Raportărilor, în conformitate cu prevederile Legii Avertizorului;

ix. „Raportare Externă” – comunicarea orală sau scrisă de informaţii referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autorităţile prevăzute la pct. 15 din Legea Avertizorilor;

x. „Persoana Desemnată” –  responsabilul cu atribuţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea 361/2022 numit prin decizia administratorul Rinf Tech. Persoana Desemnată este numită din cadrul departamentului juridic Rinf Tech.

xi. „Divulgare Publică” – punerea la dispoziţie, în orice mod, în spaţiul public a informaţiilor referitoare la încălcări ale legii.

3. Aplicabilitate

Această Politică se aplică tuturor persoanelor care pot dobândi calitatea de Avertizor de Integritate, prin formularea unei Raportări prin intermediul Platformei de Raportare, şi care au obţinut informaţiile referitoare la Încălcări ale Legii, într-un context profesional. În categoria acestor persoane intră, cel puţin, următoarele:

 1. Salariații Rinf Tech (în continuare “Salariații”), indiferent de tipul de contract de muncă încheiat cu Rinf Tech, inclusiv persoanele care s-au aflat în procesul de recrutare Rinf Tech, fără a fi dobândit calitatea de Salariați, precum și persoanele care au avut în trecut calitatea de Salariați;
 2. Voluntarii şi stagiariicare, în baza dispozițiilor legale în vigoare prestează o activitate pentru Rinf Tech, remunerată sau neremunerată;
 3. Persoanele ce desfășoară activități independente și se găsesc într-o relație profesională cu Rinf Tech, inclusiv în cazul în care Raportarea se referă la informaţii privind Încălcări ale Legii obţinute în timpul negocierilor precontractuale sau în cazul în care raportul de serviciu a încetat;
 4. Orice persoană care lucrează sub supravegherea şi conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanţilor şi a furnizorilor acesteia, inclusiv în cazul în care efectuează Raportări privind informaţii referitoare la Încălcări ale Legii obţinute în timpul negocierilor precontractuale sau în cazul în care raportul de serviciu a încetat;

 

Persoanele ce dețin calitatea de asociați ai Rinf Tech, persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rinf Tech, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administraţie.

4. Principii de aplicare

În cadrul Rinf Tech, punem un accent deosebit pe orice potențială Încălcare a Legii ce ar putea să ne afecteze buna desfășurare a activității, bunăstarea Salariaților sau raporturile de transparență și onestitate stabilite cu partenerii noștri de afaceri. Rinf Tech se angajează să trateze fiecare Raportare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigurând cele mai înalte standarde privind instrumentarea acestora și protecția Avertizorilor de Integritate de orice formă de represalii.

Pentru o aplicare eficientă a Politicii, vă rugăm să aveți în vedere următoarele principii, care guvernează întregul proces de formulare și instrumentare a Raportărilor:

4.1. Care este scopul Legii Avertizorilor? Principiul bunei-credințe

Legea Avertizorilor a fost adoptată în România ca urmare a transpunerii Directivei (UE) 2019/1937, pentru a preveni și remedia cât mai eficient posibil orice încălcare a legilor aplicabile sesizate cu privire la desfășurarea activității companiilor, autorităților și instituțiilor și pentru a proteja persoanele, denumite Avertizori de Integritate, care ar putea aduce la cunoștința companiilor, autorităților și instituțiilor asemenea încălcări ale legii. În aplicarea acestei Politici, trebuie să aveți în vedere că persoanele ce prestează activități profesionale pentru Rinf Tech (Salariați, parteneri de afaceri ș.a.m.d.) sunt de regulă primele care au informații despre potențiale încălcări ale legii, iar acest principiu este aplicabil indiferent de eforturile depuse de Rinf Tech pentru prevenirea unor asemenea încălcări.

Astfel, această Politică se întemeiază și are în vedere toate situațiile în care persoanele apropiate profesional de Rinf Tech au informații despre Încălcări ale Legii, pe care le aduc la cunoștința Rinf Tech prin intermediul Platformei de Raportare.

Principiul de bază promovat de Rinf Tech în ceea ce privește Raportările este principiul bunei-credințe, care are în vedere Raportările responsabile, efectuate cu diligență în cazuri de Încălcări ale Legii, în scopul remedierii transparente și echitabile a potențialelor Încălcări ale Legii, fără încălcarea drepturilor altor persoane. 

4.2. Ce informații pot face obiectul unei Raportări? Principiul legalității și al relevanței.

Informațiile care pot face obiectul unei Raportări sunt informațiile pe care le-ați obținut într-un context profesional Rinf Tech, indiferent dacă aveți calitatea de Salariat Rinf Tech sau nu, și care se referă la Încălcarea unei Legi în legătură cu activitatea Rinf Tech, nerespectarea Politicilor, regulamentelor și procedurilor interne ale Rinf Tech, a Codului de Conduită, ca de ex. anticorupție, conflict de interese, hărțuire.

Ca regulă generală, informațiile obținute trebuie să fie obiective și reale, fără să se refere la zvonuri ori simple supoziții ori presupuneri.

Înainte de formularea unei Raportări, vă rugăm să aveți în vedere faptul că o Raportare întemeiată pe informații false poate atrage răspunderea în anumite condiții a Avertizorului de Integritate, în  conformitatea cu Legea Avertizorilor. De asemenea, trebuie să aveți în vedere că instrumentarea oricărei Raportări de către Rinf Tech presupune resurse importante de timp și resurse financiare, ce trebuie gestionate exclusiv în scopul urmărit de Legea Avertizorilor, și anume prevenirea și remedierea potențialelor încălcării ale legii în cadrul Rinf Tech.

4.3. Ce informații nu pot face obiectul unei Raportări?

Nu pot face obiectul unei Raportări, informațiile:

 1. Despre care știți că sunt false;
 2. Care nu se referă la o Încălcare a Legii – pentru nemulțumiri personale legate de muncă, sau conflicte interpersonale dintre dvs. și alți Salariați sau o decizie referitoare la statutul dvs. de angajat vă rugăm să vă adresați Departamentului Resurse Umane Rinf Tech;
 3. Care se referă la o încălcare a legii ce nu privește activitatea Rinf Tech;
 4. Obținute de persoane ce nu dețin calitatea de Avertizori de Integritate conform acestei Politici;
 5. Informații ce reprezintă simple presupuneri ori zvonuri;
 6. Informații obținute în mod ilegal.

4.4. Cum se fac Raportarile?

Pentru realizarea Raportărilor, Rinf Tech a implementat Platforma de Raportare disponibilă pe pagina de internet  www.rinf.wibso.ro. În formularea Raportărilor, trebuie să utilizați acest canal de raportare.

Raportările se pot face fie anonim, fie nominal, la alegerea Dumneavoastră, prin urmarea pașilor indicați în Platforma de Raportare. Pentru înregistrarea unei Raportări puteți utiliza fie o adresă de e-mail deținută de dumneavoastră, fie sistemul de logare fără adresă de e-mail.

Raportarea trebuie să cuprindă, cel puţin, următoarele:

 1. Numele şi prenumele, datele de contact ale Avertizorului de Integritate,
 2. Detalii privind contextul profesional în care au fost obţinute informaţiile,
 3. Persoana vizată de Raportare, dacă este cunoscută,
 4. Descrierea faptei susceptibile să constituie Încălcare a Legii în cadrul Societăţii, precum şi, după caz,
 5. Probele în susţinerea Raportării,
 6. Data şi semnătura, după caz.

 

Raportarea, chiar dacă este anonimă, trebuie:

 • să fie documentată și detaliată, astfel încât să furnizeze informații utile și adecvate pentru a permite o verificare corespunzătoare a temeiniciei faptelor raportate;
 • să cuprindă o descriere detaliată a faptelor intâmplate și a modului în care destinatarul a luat cunostință de acestea;
 • să includă data și locul în care a avut loc evenimentul;
 • să menționeze numele și funcțiile persoanelor implicate sau elemente care pot permite identificarea;
 • să cuprindă numele altor persoane care pot oferi informații cu privire la faptele raportate.

4.5. Cum se instrumenteaza Raportarile?

Încurajăm Raportările care sunt însoțite de dovezi și explicații îndestulătoare, pentru a eficientiza și urgenta procesul intern de soluționare a Raportărilor. Platforma de Raportare vă oferă posibilitatea de a încărca orice documente pe care le considerați necesare ori relevante.

Platforma de Raportare este un instrument care vă permite să formulați oricând o Raportare, în condiții de Raportare nominală sau anonimă.

În momentul finalizării procesului de Raportare, aceasta este înregistrată automat la Rinf Tech, și primește un număr intern de alocare, iar Dumneavoastră veți primi automat un mesaj de confirmare, care atestă înregistrarea Raportării la Rinf Tech.

După ce Raportarea este înregistrată la Rinf Tech, aceasta va fi soluționată de către Persoana Desemnată cu soluționarea Avertizărilor de Integritate, în condiții de confidențialitate și operativitate. Este posibil ca Persoana desemnată să vă solicite informații suplimentare cu privire la informațiile sesizate, prin intermediul Platformei de Raportare.

Soluționarea Raportărilor se bazează pe principiile confidențialității, absența oricărei forme de subiectivism, corectitudine, legalitate și respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

Soluționarea Raportării presupune:

 1. Identificarea unei eventuale Încălcări a Legii, dacă este cazul;
 2. Identificarea de măsuri subsecvente ce trebuie luate pentru înlăturarea încălcărilor constatate aceste măsuri subsecvente vor fi stabilite de la caz la ca de către Persoana Desemnată, în funcție de elementele concrete ale fiecărei Raportări în parte. Menționăm faptul că identitatea Avertizorului de Integritate care transmite Raportarea poate fi cerută de catre o procedură judiciară sau legală, în contextul investigării ulterioare a cazului.

4.6. Ce se intampla dupa o Raportare?

După formularea unei Raportări, Avertizorului de Integritate i se va transmite confirmarea primirii Raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia. Persoana Desemnată va întreprinde demersurile specifice de soluționare prevăzute de Legea Avertizorilor și descrise în această Politică. În măsura în care se constată că a avut loc o Încălcare a Legii, Persoana Desemnată va determina implementarea de măsuri specifice pentru corectarea și/sau înlăturarea încălcărilor constatate.

Dacă Raportarea nu conduce la o investigație oficială (de ex., cercetare disciplinară, sesizarea autorităților competente etc.), Persoana Desemnată va evalua ce alte măsuri sunt potrivite în situația dată.

Dacă Raportarea conduce la o investigație oficială (de ex., cercetare disciplinară, sesizarea autorităților competente etc.) aceasta se va realiza în conformitate cu prevederile legale și cu regulile interne aplicabile.

În acest sens, Persoana Desemnată va efectua cu diligență acțiunile subsecvente și va informa Avertizorul de Integritate cu privire la stadiul acestor acțiuni în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea Raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut mai sus în prezenta Secţiune 4.6, precum și ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfăsurarea acestora.

După finalizarea examinării, Persoana desemnată întocmește un raport care cuprinde prezentarea situației care a făcut obiectul Raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința Rinf Tech prin Raportarea înregistrată, concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție.

Modalitatea de soluţionare a Raportării se va comunica  conducerii Societății, în vederea adoptării măsurilor care se impun sau efectuării unor investigații aprofundate, atunci când informațiile conținute în Raportare atrag competența acestora:

i) În cazul în care Raportarea vizează salariați ai Societății, modalitatea de soluţionare a Raportării se va comunica managerului departamentului de HR;

ii) În cazul în care Raportarea vizează partenerii de afaceri clienți/furnizori, modalitatea de soluţionare a Raportării se va comunica Directorului General al Societății (CEO);

iii) În cazul în care Raportarea vizează directorii/auditorii/asociații Rinf Tech, modalitatea de soluţionare a Raportării rse va comunica administratorilor Rinf Tech;

iv) În cazul în care Raportarea vizează oricare dintre administratorii Rinf Tech, modalitatea de soluţionare a Raportării, se va comunica auditorului intern, care îl va aduce la cunoștință asociaților Rinf Tech sau, după caz, direct asociaților Rinf Tech. De asemenea, Avertizorul de Integritate va fi informat cu privire la modalitatea de soluţionare a Raportării.

Raportarea se clasează atunci când:

 1. Raportarea nu conţine elementele necesare prevăzute în Secţiunea 4.4 de mai sus, altele decât datele de identificare ale Avertizorului de Integritate, iar Persoana Desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligaţie să fie îndeplinită. Soluţia de clasare se comunică Avertizorului de Integritate, cu indicarea temeiului legal;
 2. Raportarea este transmisă anonim şi nu conţine suficiente informaţii referitoare la Încălcări ale Legii, care să permită analizarea şi soluţionarea Raportării, iar Persoana Desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligaţie să fie îndeplinită. Soluţia de clasare se comunică Avertizorului de Integritate, cu indicarea temeiului legal;
 3. În cazul în care o persoană face mai multe Raportări cu acelaşi obiect, acestea se conexează, Avertizorul de Integritate urmând să primească o singură informare. În cazul în care Societatea a comunicat o informare cu privire la o Raportare și a primit de la același Avertizor o nouă Raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o Acțiune subsecventă diferită.

 

Persoana Desemnată poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea Raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră şi nu necesită acţiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligaţiei de a păstra confidenţialitatea, de a informa Avertizorul de Integritate şi nu aduce atingere nici altor obligaţii sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

Persoana Desemnată trebuie să investigheze cu promptitudine și acuratețe, dar și cu respectarea principiilor imparțialității, echității și confidentialității față de toate persoanele implicate. Activitățile de investigare se desfășoară cu evitarea oricărui conflict de interese.

Pe parcursul investigațiilor, Persoana Desemnată poate solicita asistență departamentelor Rinf Tech competente pentru fiecare caz și, în cazul în care consideră că este necesar, al consultanților specializați pentru Raportarea primită și a căror implicare este utilă pentru constatarea respectivei Încălcări ale Legii, asigurând confidențialitatea.

Prin intermediul Platformei de Raportare, Avertizorii de Integritate vor fi informați cu privire la soluțiile dispuse și măsurile întreprinse de către Persoana Desemnată.

Procedura de investigare a Raportărilor se va derula în acord cu Politica  Rinf Tech privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.

4.7. Raportarea externa

În cazul în care considerați că:

 • este imposibilă remedierea încălcării în mod eficace prin intermediul canalului intern de raportare sau
 • există risc de represalii, în cazul raportării prin canalele interne, puteți face raportarea privind Încălcări ale Legii prin intermediul canalelor de raportare externă, adresându-vă, după caz, Agenției Naționale de Integritate (https://avertizori.integritate.eu/informatii-generale/) sau la autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează Raportări referitoare la Încălcări ale Legii, în domeniul lor de competență.

4.8. Interzicerea oricaror forme de represalii

Rinf Tech se angajează să respecte toate prevederile legale aplicabile în ceea ce privește interzicerea și eliminarea oricăror forme de represalii împotriva persoanelor care decid să formuleze o Raportare, indiferent dacă aceste Raportări sunt anonime sau nominale și indiferent de calitatea ori poziția deținută de către Avertizorul de Integritate.

Ne-am angajat să implementăm și să menținem măsurile necesare și adecvate pentru a interzice orice formă de represalii împotriva Avertizorilor de Integritate cauzate de trimiterea unei Raportări, inclusiv amenințări de represalii și încercări de represalii.

Potrivit Legii nr. 361/2022, este interzisă orice formă de represalii, amenințări de represalii sau tentative de represalii, incluzând, dar fără a se limita la:

i) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;

ii) concedierea sau eliberarea din funcția publică;

iii) modificarea a contractului de muncă sau a raportului de serviciu;

iv) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;

v) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;

vi) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;

vii) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;

viii) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;

ix) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care ați avut așteptări legitime pentru un post permanent;

x) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;

xi) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației dumneavoastră, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;

xii) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;

xiii) rezilierea înainte de termen sau anularea unui contract pentru bunuri sau servicii;

xiv) anularea unei licențe sau a unui permis;

xv) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

De asemenea, printre măsurile de protecție stabilite la nivelul Rinf Tech, amintim:

 • actualizarea Codului de Conduită/Regulamentului Intern cu aspecte privind protecția Avertizorilor în interes public, în cadrul procedurilor de cercetare disciplinară, și interzicerea represaliilor;
 • Instruirea tuturor salariaților, inclusiv a managementului superior cu privire la interzicerea represaliilor;
 • Sancționarea persoanelor care au dispus, cu rea-credință, luarea unor măsuri ca represalii;
 • Preluarea, prelucrarea şi transmiterea raportărilor cu privire la Societate este realizată de către un angajați instruiți special în acest sens;
 • Instrumentarea şi investigarea faptelor semnalate de către Avertizorii de Integritate va fi realizată de către Persoana Desemnată şi, după caz, de departamentele de specialitate ale Societății, cu evitarea oricăror conflicte de interese şi cu aplicarea directă a principiilor şi normelor din Regulamentul Intern/ Codul de Conduită al Societății, şi cu respectarea confidenţialităţii.

De asemenea, vă aducem în vedere faptul că în cazul în care vi se aplică una sau mai multe represalii menționate anterior, ca urmare a raportării, aveți posibilitatea de a contesta măsurile prevăzute la punctele i) – xv) de mai sus din prezenta secțiune printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială aveți domiciliul.

Măsurile de protecție, de sprijin și reparatorii aplicabile Avertizorilor de Integritate, se aplică, în condițiile Legii 361/2022, și:

 1. a) Facilitatorilor (persoane fizice ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional şi a căror asistenţă trebuie să fie confidenţială);
 2. b) persoanelor terțe care au legături cu Avertizorul de Integritateși care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;
 3. c) persoanelor juridice deținute de către Avertizorul de Integritate ‘ sau pentru care Avertizorul de Integritatelucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;
 4. d) Avertizorului de Integritate care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informaţii referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat şi suferă represalii;
 5. e) Advertiser de Integritate care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

 

La solicitarea Avertizorului de Integritate cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul  Societăţii va invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale sau un reprezentant al salariaţilor, după caz.  Anunţul se va realiza prin comunicat pe pagina de internet a Societăţii cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei respective.

4.9. Consecinte privind nerespectarea regulilor privind Raportarile

Încălcarea dispozițiilor legale cu privire la Raportări este sancționată contravențional și poate duce și la atragerea răspunderii Avertizorului de Integritate pentru prejudiciile de orice fel cauzate Rinf Tech ori terțelor persoane.  

4.10. Confidentialitatea

Rinf Tech va lua toate măsurile de precauție rezonabile pentru a păstra confidențială identitatea oricărei persoane care semnalează o îngrijorare în concordanța cu desfasurarea unei investigatii amanuntite si corecte si cu respectarea legislatiei în vigoare. Accesul la orice raportare va fi permis doar Persoanei Desemnate și personalului care necesita să aibă acces la conținutul raportării pentru o bună gestionare a situației. Identitatea persoanei care transmite  Raportarea nu va fi dezvăluită fără consimțământul explicit către nicio persoană, alta decăt Persoana Desemnată.

5. Responsabilitatile salariatilor

Salariații Rinf Tech sunt obligați să respecte prevederile acestei  PoliticiNerespectarea Politicii putând atrage după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravențională ori penală a acestora.

Salariații sunt obligați să răspundă în mod prompt și complet solicitărilor venite din partea Persoanei Desemnate, cu respectarea indicațiilor provenite ori furnizate de aceasta. Trebuie să aveți în vedere că soluționarea Raportărilor și îndeplinirea altor măsuri obligatorii în conformitate cu prevederile Legii Avertizorilor reprezintă obligații legale ale Rinf Tech, astfel încât lipsa de cooperare cu Persoana Desemnată poate genera prejudicii substanțiale Rinf Tech și poate atrage răspunderea disciplinară și civilă a persoanelor responsabile.

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în aplicarea acestei Politici se realizează în conformitate cu regulile interne şi cu reglementările legale aplicabile.

În prezenta Secțiune, Rinf.Tech dorește să prezinte într-un mod cât mai transparent scopurile prelucrării conform prezentei Politici, care sunt persoanele vizate și datele personale prelucrate, destinatarii datelor personale, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, precum și drepturile pe care le au persoanele vizate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului General privind Protecţia Datelor (“RGPD”). 

6.1. Confidentialitatea

Pentru scopul mentionat mai sus (cu excepția cazului în care alegeți să raportați anonim), colectăm datele dvs cu caracter personal, în calitate de operator de date, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți:

 1. nume și prenume, adresă de e-mail
 2. alte date cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție în cadrul Raportării (fie capturate în mesaj, fie furnizate prin intermediul unei anexe)
 3. în cursul unei (posibile) investigații, Rinf Tech poate prelucra, de asemenea, alte date cu caracter personal referitoare la circumstanțele comportamentului sau incidentului raportat, care ar putea avea legătură cu dvs.

6.2. Care sunt scopurile si temeiurile prelucrarii

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul efectuarii investigației cu privire la situația sau comportamentul necorespunzător raportat.

Datele dvs. cu caracter personal colectate în scopul de mai sus vor fi prelucrate:

 1. în temeiul obligației legale conform Legii  Avertizorilor și
 2. pentru interesul legitim al Rinf Tech care, mai precis, sprijină (i) monitorizarea conformității Codului de Conduita și a altor politici ale grupului Rinf; (ii) prevenirea comportamentului necorespunzător și/sau; (iii) stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.

6.3. Cui transmitem datele dvs cu caracter personal

Prin completarea datelor dvs. in Platforma de Raportare acceptați ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie:

 1. incluse în baza de date a Platformei Wibso, deținută de către COMPLIANCE INTEGRITY SOLUTIONS SRL, în scopul prelucrării raportărilor de catre RinfTech;
 2. comunicate de catre Rinf Tech, în scopuri de raportare internă, către consultanți, auditori sau catre personalul implicat în soluționarea raportărilor, și după caz, către autoritățile competente.

 

Ne asigurăm că accesul la datele dvs de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

6.4. Perioada de stocare

Vom stoca datele cu caracter personal pentru perioada necesară impusă de Legea Avertizorilor, respectiv 5 ani. La expirarea acestei perioade, Raportările și datele cu caracter personal colectate în baza acestora vor fi distruse, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

6.5. Cum protejam securitatea datelor dvs cu caracter personal

Ca regulă, Societate nu va transfera datele prelucrate conform prezentei Secțiuni 6 în afara Spațiului Economic European (SEE).  

Cu titlu de excepție, Societatea poate transfera date personale în afara SEE doar către celelalte entități afiliate din grupul Rinf.Tech, în vederea soluționării unor Raportări.

Pentru transferurile în afara UE/SEE, persoana vizată va fi informată şi se vor aplica garanțiile prevăzute de art. 44-art. 49 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

6.6. Ce drepturi aveti

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Accesul la datele dvs. este strict limitat persoanelor din Societate care au nevoie sa aibă acces la acestea pentru aducerea la îndeplinire a scopurilor menționate, potrivit competențelor/sarcinilor lor de serviciu.

Măsuri administrative și organizatorice adecvate pentru a asigura păstrarea confidențialității de către persoanele care au acces la date, prin instruire și asumare individuală de răspunderi și responsabilități, inclusiv prin semnarea de contracte/clauze specifice de păstrare a confidentialității datelor.

6.7. Identitate

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi specifice legate de datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, conform prevederilor RGPD. Vom respecta drepturile dvs. și vă vom da curs solicitărilor în mod adecvat.

Dreptul la informare/dreptul de acces la date: Dreptul dumneavoastră de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor personale efectuate de către Societate.

Dreptul de a vă retrage consimțământul: Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

Dreptul la rectificare: Dreptul dumneavoastră de a obține de la Societate, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care vă privesc sau completarea  datelor  cu caracter personal care sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucram despre dvs. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă:

 • Datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • Vă opuneți prelucrării din motive legate de situația dvs. particulară;
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • Datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine; cu excepția cazului în care datele sunt necesare:
 • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
 • in scopuri de arhivare in interes public, științific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

Dreptul la restricționarea prelucrărilor: Dreptul dumneavoastră de a obține de la Societate restricționarea prelucrărilor datelor personale în situații prevăzute expres în art. 18 din RGPD.

Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, și care sunt prelucrate în temeiul consimțământului sau al executării unui contract, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dvs. personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații, în condițiile stricte din art. 20 din RGPD.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră (în situațiile prevăzute de RGPD).

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice care vă privesc sau care, în mod similar, vă afectează într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a depune o plângere. Dacă aveți o nemulțumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs., sau doriţi să ne comunicaţi o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată conform RGPD, ne puteţi contacta la adresa de e-mail data-protection@rinftech.com .

După primirea cererii, Societatea va reveni către dumneavoastră cu un răspuns, în mod gratuit și fără întârzieri nejustificate, și în termen de cel mult 1 lună de zile de la primirea cererii dumneavoastră. Acest termen poate fi prelungit, atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, , cu o perioadă suplimentară de cel mult 2 luni.

De asemenea, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, mai multe informaţii fiind disponibile pe website-ul autorității: www.dataprotection.ro.

6.8. Drepturile tertelor parti

Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal.

7. Reglementari finale

Dacă aveți întrebări cu privire la această Politică și/ sau cum să formulați o Raportare, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele informații de contact: legal@rinftech.com

Rinf Tech va monitoriza în mod continuu eficacitatea acestei Politici și va opera orice modificări considerate a fi necesare de îndată ce se impune acest lucru. Această Politică nu face parte din contractele de muncă ale Salariaților și poate fi modificată unilateral de către Rinf Tech.

Rinf Tech va organiza informări suplimentare și training-uri periodice cu privire la aplicabilitatea Politicii și semnificația acesteia, respectarea și conformitatea cu această Politică având atât un rol informativ, cât și un rol de reglementare.

Prezenta procedură se completează cu dispozițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta Politică intră în vigoare începând cu data de 22 mai 2024.

Looking for a technology partner?

Let’s talk.