Search
Close this search box.

Politica Rinf Outsourcing Solutions SRL privind avertizarile de integritate

March 15, 2024

1. Introducere

Politica RINF OUTSOURCING SOLUTIONS SRL privind avertizările de integritate (în continuare “Politica”) este o politică internă a companiei RINF TECH OUTSOURCING SOLUTIONS SRL (în continuare “Rinf Tech” sau „Societatea”), ce creează cadrul general pentru formularea, introducerea și soluționarea avertizărilor de integritate (în continuare “Raportări”) în baza Legii 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1218 din 19 Decembrie 2022 (în continuare “Legea Avertizorilor”), în scopul garantării drepturilor avertizorilor de integritate și soluționării Raportărilor într-un mod transparent, echitabil și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2. Definitii

În această Politică, următorii termeni au următorul de înțeles:

 1. „Politica” – Această politică internă privind avertizările de integritate, în forma în care se va găsi în vigoare la orice moment, cu modificările și amendamentele aferente;
 2. „Legea Avertizorilor” – Legea 361/ 2022 privind protecția avertizorilor în interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1218 din 19 Decembrie 2022;
 3. „Încălcări ale Legii” – fapte care constau într-o acţiune sau inacţiune care constituie nerespectări ale dispoziţiilor legale, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;
 4. „Informații referitoare la încălcări ale Legii” – informaţii, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potenţiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Rinf Tech, precum şi informaţiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;
 5. „Avertizor de Integritate” – persoana fizică care efectuează o raportare sau o divulgare publică cu privire la o încălcare a legii în conformitate cu prevederile Legii Avertizorilor și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. În categoria acestor persoane intră, cel puţin, următoarele: a) lucrătorii; b) persoanele care desfășoară o activitate independentă; c) acţionarii şi persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rinf Tech, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administraţie, precum şi voluntarii şi stagiarii remuneraţi sau neremuneraţi; d) orice persoană care lucrează sub supravegherea şi conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanţilor şi a furnizorilor acesteia. Avertizori de integritate sunt și persoanele fizice ale căror raporturi de muncă cu Rinf Tech nu au început încă şi care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informaţii privind încălcări ale legii obţinute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă a încetat;
 6. „Raportare” – comunicarea orală sau scrisă de informaţii, potrivit modalităţilor prevăzute la art. 5 alin. (4) din Legea Avertizorilor, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;
 7. „Raportare Internă” – comunicarea orală sau scrisă de informaţii referitoare la încălcări ale legii din cadrul Rinf Tech. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziţie de Rinf Tech pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;
 8. „Platforma de Raportare” – canalul de raportare implementat și operat de Rinf Tech în conformitate cu prevederile Legii Avertizorului, disponibil pe pagina de internet www.rinf.wibso.ro , ce permite formularea de Raportări nominale sau anonime. Platforma de Raportare este operată de un furnizor terț specializat, disponibilă 24/7 și operează în mod automat registrul de evidență al Raportărilor, în conformitate cu prevederile Legii Avertizorului;
 9. „Raportare Externă” – comunicarea orală sau scrisă de informaţii referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autorităţile prevăzute la pct. 15 din Legea Avertizorilor;
 10. „Persoana Desemnată” –  responsabilul cu atribuţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea 361/2022 numit prin decizia administratorul Rinf Tech. Persoana Desemnată este numită din cadrul departamentului juridic Rinf Tech.
 11. „Divulgare Publică” – punerea la dispoziţie, în orice mod, în spaţiul public a informaţiilor referitoare la încălcări ale legii.

3. Aplicabilitate

Această Politică se aplică tuturor persoanelor care pot dobândi calitatea de Avertizor de Integritate, prin formularea unei Raportări prin intermediul Platformei de Raportare, persoane ce pot fi în mod exemplificativ:

 1. Salariații Rinf Tech (în continuare “Salariații”), indiferent de tipul de contract de muncă încheiat cu Rinf Tech, inclusiv persoanele care s-au aflat în procesul de recrutare Rinf Tech, fără a fi dobândit calitatea de Salariați și persoanele care au avut în trecut calitatea de Angajat;
 2. Ori alte persoane care, în baza dispozițiilor legale în vigoare prestează o activitate pentru Rinf Tech, remunerată sau neremunerată, indiferent de calitatea acestora;
 3. Persoanele ce desfășoară activități independente și se găsesc într-o relație profesională cu Rinf Tech, cu excepția persoanelor care nu cad sub incidența Legii Avertizorilor;
 4. Partenerii de afaceri ai Rinf Tech, prin intermediul reprezentanților sau Salariaților acestora;
 5. Persoanele ce dețin calitatea de asociați ai Rinf Tech.

4. Principii de aplicare

În cadrul Rinf Tech, punem un accent deosebit pe orice potențială încălcare a legii ce ar putea să ne afecteze buna desfășurare a activității, bunăstarea Salariaților sau raporturile de transparență și onestitate stabilite cu partenerii noștri de afaceri. Rinf Tech se angajează să trateze fiecare Raportare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigurând cele mai înalte standarde privind instrumentarea acestora și protecția Avertizorilor de Integritate de orice formă de represalii.

Pentru o aplicare eficientă a Politicii, vă rugăm să aveți în vedere următoarele principii, care guvernează întregul proces de formulare și instrumentare a Raportărilor:

4.1. Care este scopul Legii Avertizorilor? Principiul bunei-credinte

Legea Avertizorilor nr. 361/2022 a fost adoptată în România ca urmare a transpunerii Directivei (UE) 2019/1937, pentru a preveni și remedia cât mai eficient posibil orice încălcare a legilor aplicabile sesizate cu privire la desfășurarea activității companiilor, autorităților și instituțiilor și pentru a proteja persoanele, denumite Avertizori de Integritate, care ar putea aduce la cunoștința companiilor, autorităților și instituțiilor asemenea încălcări ale legii. În aplicarea acestei Politici, trebuie să aveți în vedere că persoanele ce prestează activități profesionale pentru Rinf Tech (Salariați, parteneri de afaceri ș.a.m.d.) sunt de regulă primele care au informații despre potențiale încălcări ale legii, iar acest pricnipiu este aplicabil indiferent de eforturile depuse de Rinf Tech pentru prevenirea unor asemenea încălcări.

Astfel, această Politică se întemeiază și are în vedere toate situațiile în care persoanele apropiate profesional de Rinf Tech au informații despre încălcări ale legii, pe care le aduc la cunoștința Rinf Tech prin intermediul Platformei de Raportare.

Principiul de bază promovat de Rinf Tech în ceea ce privește Raportările este principiul bunei-credințe, care are în vedere Raportările responsabile, efectuate cu diligență în cazuri de încălcări ale legii, în scopul remedierii transparente și echitabile a potențialelor încălcări ale legii, fără încălcarea drepturilor altor persoane.

4.2. Ce informatii pot face obiectul unei Raportari? Principiul legalitatii si al relevantei.

Informațiile care pot face obiectul unei Raportări sunt informațiile pe care le-ați obținut într-un context profesional Rinf Tech, indiferent dacă aveți calitatea de Salariat Rinf Tech sau nu, și care se referă la încălcarea unei legiîn legătură cu activitatea Rinf Tech, nerespectarea Politicilor, regulamentelor și procedurilor interne ale Rinf Tech, a Codului de Conduită, ca de ex. anticorupție, conflict de interese, hărțuire. Ca regulă generală, informațiile obținute trebuie să fie obiective și reale, fără să se refere la zvonuri ori simple supoziții ori presupuneri. Înainte de formularea unei Raportări, vă rugăm să aveți în vedere faptul că o Raportare întemeiată pe informații false poate atrage răspunderea în anumite condiții a Avertizorului de Integritate, în  conformitatea cu Legea Avertizorilor. De asemenea, trebuie să aveți în vedere că instrumentarea oricărei Raportări de către Rinf Tech presupune resurse importante de timp și resurse financiare, ce trebuie gestionate exclusiv în scopul urmărit de Legea Avertizorilor, și anume prevenirea și remedierea potențialelor încălcării ale legii în cadrul Rinf Tech.

4.3. Ce informatii nu pot face obiectul unei Raportari?

Nu pot face obiectul unei Raportări, informațiile:
 1. Despre care știți că sunt false;
 2. Care nu se referă la o încălcare a legii – pentru nemulțumiri personale legate de muncă, sau conflicte interpersonale dintre dvs. și alți Salariați sau o decizie referitoare la statutul dvs. de angajat vă rugăm să vă adresați Departamentului Resurse Umane Rinf Tech;
 3. Care se referă la o încălcare a legii ce nu privește activitatea Rinf Tech;
 4. Obținute de persoane ce nu dețin calitatea de Avertizori de Integritate conform acestei Politici;
 5. Informații ce reprezintă simple presupuneri ori zvonuri;
 6. Informații obținute în mod ilegal.

4.4. Cum se fac Raportarile?

Pentru realizarea Raportărilor, Rinf Tech a implementat Platforma de Raportare disponibilă pe pagina de internet  www.rinf.wibso.ro. În formularea Raportărilor, trebuie să utilizați acest canal de raportare.

Raportările se pot face fie anonim, fie nominal, la alegerea Dumneavoastră, prin urmarea pașilor indicați în Platforma de Raportare. Pentru înregistrarea unei Raportări puteți utiliza fie o adresă de e-mail deținută de Dumneavoastră, fie sistemul de logare fără adresă de e-mail.

Avertizarea, chiar dacă este anonimă, trebuie să întrunească pe cât posibil următoarele cerințe:

 • să fie documentată și detaliată, astfel încât să furnizeze informații utile și adecvate pentru a permite o verificare corespunzătoare a temeiniciei faptelor raportate;
 • să cuprindă o descriere detaliată a faptelor intâmplate și a modului în care destinatarul a luat cunostință de acestea;
 • să includă data și locul în care a avut loc evenimentul;
 • să menționeze numele și funcțiile persoanelor implicate sau elemente care pot permite identificarea;
 • să cuprindă numele altor persoane care pot oferi informații cu privire la faptele raportate.

4.5. Cum se instrumenteaza Raportarile?

Încurajăm Raportările care sunt însoțite de dovezi și explicații îndestulătoare, pentru a eficientiza și urgenta procesul intern de soluționare a Raportărilor. Platforma de Raportare vă oferă posibilitatea de a încărca orice documente pe care le considerați necesare ori relevante.

Platforma de Raportare este un instrument care vă permite să formulați oricând o Raportare, în condiții de Raportare nominală sau anonimă.

În momentul finalizării procesului de Raportare, aceasta este înregistrată automat la Rinf Tech, și primește un număr intern de alocare, iar Dumneavoastră veți primi automat un mesaj de confirmare, care atestă înregistrarea Raportării la Rinf Tech.

După ce Raportarea este înregistrată la Rinf Tech, aceasta va fi soluționată de către Persoana Desemnată cu soluționarea Avertizărilor de Integritate, în condiții de confidențialitate și operativitate. Este posibil ca Persoana desemnată să vă solicite informații suplimentare cu privire la informațiile sesizate, prin intermediul Platformei de Raportare.

Soluționarea Raportărilor se bazează pe principiile confidențialității, absența oricărei forme de subiectivism, corectitudine, legalitate și respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

Soluționarea Raportării presupune:

 1. Identificarea unei eventuale încălcări a legii, dacă este cazul;
 2. Identificarea de măsuri subsecvente ce trebuie luate pentru înlăturarea încălcărilor constatate aceste măsuri subsecvente vor fi stabilite de la caz la ca de către Persoana Desemnată, în funcție de elementele concrete ale fiecărei Raportări în parte.Menționăm faptul că identitatea Avertizorului de Integritate care transmite Raportarea poate fi cerută de catre o procedură judiciară sau legală, în contextul investigării ulterioare a cazului.

4.6. Ce se intampla dupa o Raportare?

După formularea unei Raportări, Persoana Desemnată va întreprinde demersurile specifice de soluționare prevăzute de Legea Avertizorilor și descrise în această Politică. În măsura în care se constată că a avut loc o încălcare a legii, Persoana Desemnată va determina implementarea de măsuri specifice pentru corectarea și/sau înlăturarea încălcărilor constatate.

Dacă Raportarea nu conduce la o investigație oficială (e.g. cercetare disciplinară, sesizarea autorităților competente etc.), Persoana Desemnată va evalua ce alte măsuri sunt potrivite în situația dată.

Dacă Raportarea conduce la o investigație oficială (e.g. cercetare disciplinară, sesizarea autorităților competente etc.) aceasta se va realiza în conformitate cu prevederile legale și cu regulile interne aplicabile.

În acest sens, Persoana Desemnată va efectua cu diligență acțiunile subsecvente și va informa Avertizorul de Integritate cu privire la stadiul acestor Acțiuni în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire precum și ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfăsurarea acestora.

După finalizarea examinării, Persoana desemnată întocmește un raport care cuprinde prezentarea situației care a făcut obiectul Raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința Rinf Tech prin Raportarea înregistrată, concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție.

Raportul se va comunica organelor de conducere/control din cadrul Societății în vederea adoptării măsurilor care se impun sau efectuării unor investigații aprofundate, atunci când informațiile conținute în Raportare atrag competența acestora:

 1. În cazul în care Raportarea vizează salariați ai Societății raportul se va comunica managerului departamentului de HR;
 2. În cazul în care Raportarea vizează partenerii de afaceri clienți/furnizori raportul se va comunica Directorului General al Societății (CEO);
 3. În cazul în care Raportarea vizează directorii/auditorii/asociații Rinf Tech raportul se va comunica Administratorilor Rinf Tech;
 4. În cazul în care Raportarea vizează oricare dintre Administratorii Rinf Tech raportul se va comunica auditorului intern, care îl va aduce la cunoștință asociaților Rinf Tech sau, după caz, direct asociaților Rinf Tech.

Raportarea se clasează atunci când:

 1. Raportarea nu conţine elementele necesare solicitate de Platforma de Raportare, altele decât datele de identificare a Avertizorului, iar Persoana Desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligaţie să fie îndeplinită. Soluţia de clasare se comunică Avertizorului de Integritate, cu indicarea temeiului legal;
 2. Raportarea este transmisă anonim şi nu conţine suficiente informaţii referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea şi soluţionarea Raportării, iar Persoana Desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligaţie să fie îndeplinită;
 3. În cazul în care Societatea a comunicat o informare cu privire la o Raportare și a primit de la același Avertizor o nouă Raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o Acțiune subsecventă diferită.

În cazul în care o persoană face mai multe Raportări cu acelaşi obiect, acestea se conexează, Avertizorul de Integritate urmând să primească o singură informare.

Persoana Desemnată poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea Raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră şi nu necesită acţiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligaţiei de a păstra confidenţialitatea, de a informa Avertizorul de Integritate şi nu aduce atingere nici altor obligaţii sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

Persoana Desemnată trebuie să investigheze cu promptitudine și acuratețe, dar și cu respectarea principiilor imparțialității, echității și confidentialității față de toate persoanele implicate. Activitățile de investigare se desfășoară cu evitarea oricărui conflict de interese.

Pe parcursul investigațiilor, Persoana Desemnată poate solicita asistență departamentelor Rinf Tech competente pentru fiecare caz și, în cazul în care consideră că este necesar, al consultanților specializați pentru raportarea primită și a căror implicare este utilă pentru constatarea denunțării, asigurând confidențialitatea.

Prin intermediul Platformei de Raportare, Avertizorii de Integritate vor fi informați cu privire la soluțiile dispuse și măsurile întreprinse de către Persoana Desemnată.

Procedura de investigare a avertizărilor se va derula în acord cu Politica  Rinf Tech privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.

4.7. Raportarea externa

În cazul în care considerați că Raportarea dumneavoastră nu a fost soluționată în mod eficace prin intermediul canalului intern sau există risc de Represalii, puteți face Raportarea pe cale externă, adresându-vă, după caz, Agenției Naționale de Integritate (integritate.eu) sau la autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează Raportări referitoare la Încălcări ale legii, în domeniul lor de competență.

 
 

 

 

4.8. Interzicerea oricaror forme de represalii

Rinf Tech se angajează să respecte toate prevederile legale aplicabile în ceea ce privește interzicerea și eliminarea oricăror forme de represalii împotriva persoanelor care decid să formuleze o Raportare, indiferent dacă aceste Raportări sunt anonime sau nominale și indiferent de calitatea ori poziția deținută de către Avertizorul de Integritate.

Ne-am angajat să implementăm și să menținem măsurile necesare și adecvate pentru a interzice orice formă de represalii împotriva Avertizorilor de Integritate cauzate de trimiterea unei Raportări, inclusiv amenințări de represalii și încercări de represalii.

Potrivit Legii nr. 361/2022, este interzisă orice formă de Represalii, amenințări de Represalii sau tentative de Represalii, incluzând, dar fără a se limita la:

 1. orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
 2. concedierea sau eliberarea din funcția publică;
 3. modificarea a contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
 4. reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
 5. retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
 6. aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
 7. constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
 8. discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
 9. refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care ați avut așteptări legitime pentru un post permanent;
 10. refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
 11. cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației dumneavoastră, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
 12. includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
 13. rezilierea înainte de termen sau anularea unui contract pentru bunuri sau servicii;
 14. anularea unei licențe sau a unui permis;
 15. solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

 

De asemenea, printre măsurile de protecție stabilite la nivelul Rinf Tech, amintim:

 • actualizarea Codului de Conduită/Regulamentului Intern cu aspecte privind protecția Avertizorilor în interes public, în cadrul procedurilor de cercetare disciplinară, și interzicerea Represaliilor;
 • Instruirea tuturor salariaților, inclusiv a managementului superior cu privire la interzicerea Represaliilor;
 • Sancționarea persoanelor care au dispus, cu rea-credință, luarea unor măsuri ca Represalii;
 • Preluarea, prelucrarea şi transmiterea Raportărilor cu privire la Societate este realizată de către un angajați instruiți special în acest sens;
 • Instrumentarea şi investigarea faptelor semnalate de către Avertizori va fi realizată de către Persoana desemnată şi, după caz, de departamentele de specialitate ale Societății, cu evitarea oricăror conflicte de interese şi cu aplicarea directă a principiilor şi normelor din Regulamentul Intern/ Codul de Conduită al Societății.

 

De asemenea, vă aducem în vedere faptul că în cazul în care vi se aplică una sau mai multe Represalii menționate anterior, ca urmare a Raportării, aveți posibilitatea de a contesta măsurile prevăzute la punctele i) – xv) de mai sus din prezenta secțiune printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială aveți domiciliul.

Măsurile de protecție, de sprijin și reparatorii aplicabile Avertizorilor, se aplică, în condițiile Legislației aplicabile, și:

 1. Facilitatorilor (persoane fizice ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional şi a căror asistenţă trebuie să fie confidenţială);
 2. persoanelor terțe care au legături cu Avertizorul în interes public și care ar putea să sufere Represalii într-un Context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;
 3. persoanelor juridice deținute de către Avertizorul în interes public sau pentru care Avertizorul în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un Context profesional;
 4. Avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informaţii referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat şi suferă Represalii;
 5. Avertizorul în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

4.9. Consecinte privind nerespectarea regulilor privind Raportarile

Încălcarea dispozițiilor legale cu privire la Raportări este sancționată contravențional și poate duce și la atragerea răspunderii Avertizorului de Integritate pentru prejudiciile de orice fel cauzate Rinf Tech ori terțelor persoane.

4.10. Confidentialitatea

Rinf Tech va lua toate măsurile de precauție rezonabile pentru a păstra confidențială identitatea oricărei persoane care semnalează o îngrijorare în concordanța cu desfasurarea unei investigatii amanuntite si corecte si cu respectarea legislatiei în vigoare. Accesul la orice raportare va fi permis doar Persoanei Desemnate și personalului care necesita să aibă acces la conținutul raportului pentru o bună gestionare a situației. Identitatea persoanei care transmite raportul nu va fi dezvăluită fără consimțământul explicit către nicio persoană, alta decăt Persoana Desemnată.

5. Responsabilitatile salariatilor

Salariații Rinf Tech sunt obligați să respecte prevederile acestei Proceduri începând cu data intrării în vigoare, nerespectarea Politicii putând atrage după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravențională ori penală a acestora.

Salariații sunt obligați să răspundă în mod prompt și complet solicitărilor venite din partea Persoanei Desemnate, cu respectarea indicațiilor provenite ori furnizate de aceasta. Trebuie să aveți în vedere că soluționarea Raportărilor și îndeplinirea altor măsuri obligatorii în conformitate cu prevederile Legii Avertizorilor reprezintă obligații legale ale Rinf Tech, astfel încât lipsa de cooperare cu Persoana Desemnată poate genera prejudicii substanțiale Rinf Tech și poate atrage răspunderea disciplinară și civilă a persoanelor responsabile.

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în aplicarea acestei Politici se realizează în conformitate cu regulile interne şi cu reglementările legale aplicabile.

În prezenta Secțiune, Rinf.Tech dorește să prezinte într-un mod cât mai transparent scopurile prelucrării conform prezentei Politici, care sunt persoanele vizate și datele personale prelucrate, destinatarii datelor personale, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, precum și drepturile pe care le au persoanele vizate în conformitate cu dispozițiile GDPR.

6.1. Confidentialitatea

Pentru scopul mentionat mai sus (cu excepția cazului în care alegeți să raportați anonim), colectăm datele dvs cu caracter personal, în calitate de operator de date, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți:

 1. nume și prenume, adresă de e-mail
 2. alte date cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție în cadrul raportării (fie capturate în mesaj, fie furnizate prin intermediul unei anexe)
 3. în cursul unei (posibile) investigații, Rinf Tech poate prelucra, de asemenea, alte date cu caracter personal referitoare la circumstanțele comportamentului sau incidentului raportat, care ar putea avea legătură cu dvs.

6.2. Care sunt scopurile si temeiurile prelucrarii

Vom utiliza datele Dumneavoastră cu caracter personal în scopul efectuarii investigației cu privire la situația sau comportamentul necorespunzător raportat.

Datele dvs. cu caracter personal colectate în scopul de mai sus vor fi prelucrate:

 1. în temeiul obligației legale prevăzute de legislația aplicabilă în domeniul avertizărilor; astfel cum este prevăzută de Politica; și
 2. pentru interesul legitim al Rinf Tech care, mai precis, sprijină (i) monitorizarea conformității Codului de Conduita și a altor politici ale grupului Rinf; (ii) prevenirea comportamentului necorespunzător și/sau; (iii) stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.

6.3. Cui transmitem datele dvs cu caracter personal

Prin completarea datelor dvs. in Platforma de Raportare acceptați ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie:

 1. incluse în baza de date a Platformei Wibso, deținută de către COMPLIANCE INTEGRITY SOLUTIONS SRL, în scopul prelucrării raportărilor de catre RinfTech;
 2. comunicate de catre Rinf Tech, în scopuri de raportare internă, către consultanți, auditori sau catre personalul implicat în soluționarea raportărilor, și după caz, către autoritățile competente.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

6.4. Perioada de stocare

Vom stoca datele cu caracter personal pentru perioada necesară impusă de Legislația aplicabilă, respectiv 5 ani de zile. La expirarea acestei perioade, Raportările și datele cu caracter personal colectate în baza acestora vor fi distruse, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

Transferul datelor în afara Spațiului Economic European

Ca regulă, Societate nu va transfera datele prelucrate conform prezentei Secțiuni în afara Spațiului Economic European (SEE). Pentru soluționarea unor Raportări, Societatea poate transfera unele date personale către alte entități afiliate din grupul Rinf.Tech.

6.5. Cum protejam securitatea datelor dvs cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Accesul la datele dvs. este strict limitat persoanelor din Societate care au nevoie sa aibă acces la acestea pentru aducerea la îndeplinire a scopurilor menționate, potrivit competențelor/sarcinilor lor de serviciu.

Măsuri administrative și organizatorice adecvate pentru a asigura păstrarea confidențialității de către persoanele care au acces la date, prin instruire și asumare individuală de răspunderi și responsabilități, inclusiv prin semnarea de contracte/clauze specifice de păstrare a confidentialității datelor.

6.6. Ce drepturi aveti

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi specifice legate de datele cu caracter personal pe care le prelucrăm. Vom respecta drepturile dvs. și vă vom da curs solicitărilor în mod adecvat.

Dreptul la informare: dreptul Dumneavoastră de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor personale efectuate de către Societate. Respectarea acestui drept de către Societate se realizează prin prezenta informare;

Dreptul de a vă retrage consimțământul: Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

Dreptul de acces: dreptul Dumneavoastră de a obține din partea Societatei o confirmare că acesta prelucrează sau nu date cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, la cerere, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date;

Dreptul la rectificare: dreptul Dumneavoastră de a obține de la Societate, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care îl privesc sau completarea  datelor  cu caracter personal care sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucram despre dvs. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă:

 1. Datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 2. Vă opuneți prelucrării din motive legate de situația dvs. particulară;
 3. Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 4. Datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine;

cu excepția cazului în care datele sunt necesare:

 • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
 • in scopuri de arhivare in interes public, științific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrărilor: dreptul Dumneavoastră de a obține de la Societate restricționarea prelucrărilor datelor personale în situații prevăzute expres în art. 18 din GDPR.

Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele Dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, și care sunt prelucrate în temeiul consimțământului sau al executării unui contract, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dvs. personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații, în condițiile stricte din art. 20 din GDPR.

Dreptul la opoziție: Acolo unde prelucrarea se bazează pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unui terț, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dvs. personale din motive legate de situația dvs. particulară. Când Colaboratorul se va opune unor astfel de prelucrări, Societatea nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care Societatea demonstrează că are motive care justifica prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertăților Dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Societatei în instanță.

Dreptul de a depune o plângere. Dacă aveți o nemulțumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs., am prefera să ne contactați direct pe noi pentru a vă putea soluționa problema. Cu toate acestea, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin formularul disponibil pe website-ul autorității: www.dataprotection.ro.

După primirea cererii, Societatea va reveni către Dumneavoastră cu un răspuns în mod gratuit și fără întârzieri nejustificate, și în termen de cel mult 1 lună de zile de la primirea cererii Dumneavoastră. Acest termen poate fi prelungit, în cazuri justificate de complexitatea cererii, cu o perioadă suplimentară de cel mult 2 luni.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

6.7. Identitate

Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal.

 
 

 

 

6.8. Drepturile tertelor parti

Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Pentru orice întrebări, CERERI, solicitări de clarificare, nelămuriri cu privire la informațiile incluse în această informare, Colaboratorul poate utiliza oricând următoarea adresă de contact: data-protection@rinftech.com.

7. Reglementari finale

Dacă aveți întrebări cu privire la această Politică și/ sau cum să formulați o Raportare, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele informații de contact: legal@rinftech.com

Rinf Tech va monitoriza în mod continuu eficacitatea acestei Politici și va opera orice modificări considerate a fi necesare de îndată ce se impune acest lucru. Această Politică nu face parte din contractele de muncă ale Salariaților și poate fi modificată unilateral de către Rinf Tech.

Rinf Tech va organiza informări suplimentare și training-uri periodice cu privire la aplicabilitatea Politicii și semnificația acesteia, respectarea și conformitatea cu această Politică având atât un rol informativ, cât și un rol de reglementare.

Prezenta procedură se completează cu dispozițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta Politică intră în vigoare începând cu data de 15 martie 2024.

Looking for a technology partner?

Let’s talk.